GeoExpert - in¿. Piotr Kêdziora. Nasza firma zajmuje siê szeregiem us³ug geodezyjnych. Dzia³amy na terenie : £ód¼, Aleksandrów £ódzki, Zgierz, Pabianice. Geodeta, geodezja, podzia³ nieruchomo¶ci, obs³uga geodezyjna. Geodeta £ód¼, geodeta Aleksandrów, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja £ód¼, geodezja Zgierz, geodezja £ód¼, geodezja Pabianice. geoexpert, geodezja, geodeta, geodeta £ód¼, geodeta Aleksandrów £ódzki, geodeta Zgierz, geodeta Pabianice, geodezja £ód¼, geodezja Aleksandrów £ódzki, geodezja Zgierz, us³ugi geodezyjne, us³ugi geodezyjne £ód¼, us³ugi geodezyjne Aleksandrów, tyczenie budynków, tyczenie dzia³ek, tyczenie przy³±czy, tyczenie granic, inwentaryzacja geodezyjna, geodezyjna obs³uga budynków, obs³uga geodezyjna, podzia³ nieruchomo¶ci, scalenia nieruchomo¶ci, pomiary geodezyjne
Geodeta uprawniony
in¿. Piotr Kêdziora uprawnienia nr 18972
ul. Wojska Polskiego 51/53 lok. 1
95-070 Aleksandrów £ódzki

tel/fax: 0 42 712 25 45, kom. 604 327 602
4074601071

WYKONYWALI¦MY

STRONA G£ÓWNA

P³yta Boiska - Szko³a w Aleksandrowie £ódzkim
Kontrola pionow¶ci Beczek Grohmana
6095408806
Stadnina koni w Ciosnach
Obs³uga drogi Aleksandrów £ódzki
Obs³uga budowy

Przyk³adowe projekty wybrane z naszych dotychczasowych dokonañ.

Geodeta in¿. Piotr Kêdziora wita na stronie swojej firmy !

 

  

              Uwaga Najni¿sze Ceny!!!

         w ca³ym województwie ³ódzkim

 

 

   

    

Dysponujemy najnowocze¶niejsz±, precyzyjn± technologi± GPS !!!

 

 

   Skontaktuj siê z nami je¿eli chcesz wykonaæ:

 

- mapê do celów projektowych

- inwentaryzacjê budynku i przy³±czy

- wytyczenie budynku

- podzia³ dzia³ki

- uzyskaæ poradê w zakresie geodezji, budownictwa, nieruchomo¶ci (gratis) 

 

Wysy³aj±c zamówienie mailem uzyskujesz 5% rabatu

 

 

 

Zadowolenie klientów naszym podstawowym celem !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz± dewiz± jest profesjonalizm, terminowo¶æ i kompleksowe prowadzenie spraw !!!